Животозастраховане

Животозастраховане

 

Застраховка „Живот“ ви дава възможност да се погрижите за себе си или за близките ви хора в труден момент.

Застраховките „Гражданска отговорност“, „Каско“ и имуществените застраховки срещу природни бедствия и кражби, спадат към общото застраховане. За разлика от него, към животозастраховането спадат застраховките за различни събития, свързани пряко със здравето,живота или телесната цялост на застрахования.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща предварително договорена сума. Застрахователните договори обикновено са дългосрочни, като срока им варира между 10, 15, 20, 25 или повече години.

 

 • Срочна застраховка „Живот“

Застрахователното плащане се извършва единствено при настъпване на смърт на застрахования по време на застрахователния срок. Покриват се рисковете, описани в полицата. При тази застраховка няма спестовен елемент и застрахователната сума е точно определена.

 

 • Смесена застраховка „Живот“

Плащането тук се извършва в два случая: при смърт на застрахования по време на застрахователния срок, или при изтичане на срока (преживяване) на застраховката. Тук има натрупване на бонуси и индексации.

 

Видове застраховки „Живот“

 

 1. Взаимно застраховане

 

Застраховат се свързани лица - роднини, съпрузи, съдружници в гражданско или друго дружество, както и лица живеещи в извънбрачно съжителство. Всеки застрахова себе си в полза на другия.

В случай че отношенията между застрахованите се прекъснат, например при развод, застраховките остават валидни, но всяка страна ползва своята отделно.

 

 1. Групово застраховане

 

Основното при този вид застраховане е, че с един договор могат да се застраховат две или повече лица. Трябва да се посочат техните лични данни. Пример: работодател застрахова своите служители.

 

 1. Застраховка върху друго лице

 

Обект на застраховане тук е чужд живот, най-често на близки хора. Заплащат се определени суми, като при настъпване на рисково събитие застраховащия получава паричната сума от застрахователя.

Човекът, който сключва договора се посочва в него като „застраховащ“, а човекът, чийто живот е застрахован – „застраховано лице“.

Договорът е в сила само при наличие на изрично писмено съгласие от застрахованото лице, което по всяко време може да прекрати застраховката с писмено заявление до застрахователя.

При такава ситуация, ако застраховката е спестовна, застрахователя следва да заплати на застраховащия част от заплатените премии, при условие, че договорът е продължил поне 2 години.

При смърт на застраховащия и договор продължил поне 2 години, наследниците му имат право да получат сумите, заплащани на застрахователя.

 

 1. Застраховка с определяне на трето ползващо лице

 

Застрахова се собствения живот, а при трагично събитие сумата се изплаща на посочен трети човек. В договора може да е разрешена, или не, промяната на третото лице след подписването.

Ако въпросното лице почине преди застраховащия и няма други ползватели, сумата се изплаща на застрахователя или наследниците му.

Когато застрахователният договор се сключва в полза на трето лице, е необходимо той да съдържа и имената и адреса на ползващото се лице или начина по който то може да се определи.

Внимание! Третото лицe губи правото да получи предвидената сума ако умишлено причини злощастното събитие. В случай, че все пак се извърши такава злоупотреба, делът на извършителя се разпределя между останалите получатели.

 

Как се сключва застраховка “Живот”?

Застраховка “Живот” се сключва винаги в писмена форма (полица). Нейното съдържание е определено от закона и съдържа следните точки:

 

 • имена и адрес на застрахования
 • имена и адрес на застрахователя
 • предмет на договора
 • какви са покритите застрахователни рискове
 • срок на договора – начало и край на застрахователното покритие
 • застрахователната стойност
 • размера на самоучастието, ако такова е уговорено
 • имена и адрес на застрахователния посредник (ако договорът е сключен чрез посредник). За застрахователните агенти трябва да бъде включен и номера на лицензионния им документ.
 • застрахователната премия, сроковете и реда за плащането й, както и начина на определянето й.
 • дата и място на сключване на договора
 • подписи на страните

 

 

 

 

 

 

Оценете статията:
0
Voyage открива новия сезон за пътешествениците!
Страстни и модерни в баня от червено
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found